Bijna jarig?
klik hier!Home   Aardbevingen

Aardbevingen


 

Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt, gemeten en wat zijn de gevolgen ervan?

Deelvragen:

1. Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt?
2. Hoe kun je aardbevingen meten?
3. Kun je aardbevingen voorspellen?
4. Wat is het gevolg van aardbevingen en hoe is de schade te meten?
5. Waar komen aardbevingen in Nederland voor, en waarom juist daar?

1. Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt?

De meeste aardbevingen komen voor in smalle gebieden langs de grenzen van tektonische platen. Tektonische platen zijn delen van de aardkorst die los zijn van elkaar maar wel langs elkaar en tegen elkaar schuiven .Vooral waar deze platen tegen elkaar schuiven ( de Himalaya, de Andes en Japan) en langs elkaar schuiven (zoals langs de San – Andreasbreuk in Californië) komen aardbevingen voor. Aardbevingen kunnen worden veroorzaakt door de verschuiving van de platen en die verschuiving is weer het gevolg van convectiestromen in de hete plastische mantel (de laag onmiddellijk onder de aardkorst). Sommige aardbevingen worden in verband gebracht met vulkanische activiteit en zijn het gevolg van het opzwellen of weer wegzakken van magma. Ook instortingen van mijnen of onderaardse grotten kunnen kleine aardbevingen veroorzaken. Aardbevingen treden op wanneer het gesteente ondergronds aan een spanning wordt blootgesteld die het niet kan verdragen. Het gevolg is dat het gesteente scheurt, waardoor de opgehoopte druk vanuit het breukpunt wegvloeit en aardbevingen ontstaan.

2. Hoe kun je aardbevingen meten?

2.1 Seismologisch onderzoek

Aardbevingen worden in Nederland geregistreerd en bestudeerd door de afdeling Seismologie van het KNMI. Seismologisch onderzoek houdt zich bezig met de oorsprong en de voortplanting van seismische golven in de aarde en richt zich dus op de werking van breuken. Aardbevingshaarden of seismische bronnen kunnen een natuurlijke oorsprong hebben of een oorsprong door het toedoen van mensen (bijvoorbeeld door gaswinning). Aardbevingen als gevolg van gaswinning worden daarom ook geïnduceerde bevingen genoemd. De trillingen die in een aardbevings-haard bij verschuiving van platen ontstaan verspreiden zich ondergronds. Aan het aardoppervlak kunnen dergelijke trillingen worden geregistreerd door seismometers. De eerste seismometer die gelijktijdig zowel de twee horizontale als de verticale bewegingen van de aarde kon registreren werd rond 1893 gebouwd door de Engelse seismoloog John Milne.

Het opgenomen trillingssignaal wordt tegenwoordig digitaal opgeslagen en kan grafisch weergegeven worden op een computerscherm of worden afgebeeld op ronddraaiende rollen papier.Deze afbeelding van de waargenomen trillingen
wordt een seismogram genoemd. Het KNMI heeft een twintigtal seismische stations ingericht in Nederland.

2.2 De sterkte van een aardbeving

De sterkte van een aardbeving wordt uitgedrukt in magnitude en intensiteit. De magnitude geeft de sterkte van de aardbevingsbron aan. De intensiteit geeft de effecten aan van een beving op een bepaalde plaats aan het aardoppervlak. Een aardbeving heeft dus slechts één magnitude, maar vele intensiteiten. De Amerikaanse seismoloog Charles Richter (1900-1985) heeft een schaal voor de magnitude samengesteld.

2.3 De Schaal van Richter

De Amerikaanse seismoloog Richter is bekend geworden omdat hij in 1835 een schaal heeft bedacht om de kracht van een aardbeving aan te geven. Bij de allerlichtste trilling staat op de schaal van Richter het getal 0. Als de trilling 10 keer zo zwaar is, krijgt deze het getal 1. En als hij weer tien keer zo zwaar is het getal 2. Dat gaat op die manier door dus bij ieder nummertje hoger op de schaal is de beving tien keer zo sterk als de vorige. De waarden 0, 1 en 2 op de schaal van Richter zijn zo licht dat ze alleen door een seismograaf opgemerkt worden. Pas bij kracht 3 beginnen de bewoners ook iets te voelen.

De schaal van Richter:

Kracht Wat merk je ervan?
0, 1, 2 Niets
3 Lichte trilling (alsof er een vrachtwagen door de straat rijdt)
4 Matig tot sterk (deuren rammelen, schilderijen slingeren)
5 Sterk (voorwerpen zoals vazen vallen om, bomen bewegen)
5,5 Zeer sterk (schade aan gebouwen, schoorstenen breken)
6 Vernielend (paniek, grote schade aan gebouwen)
6,7 Verwoestend (gebouwen zwaar beschadigd, gasleidingen breken waardoor branden ontstaan, viaducten storten in)
7,3 Vernietigend (veel gebouwen ingestort, scheuren in de aarde)
8 Catastrofaal ( meeste gebouwen ingestort, rails buigen)
8,5 Zeer catastrofaal (hele steden verwoest, rotsen scheuren)

3. Kun je aardbevingen voorspellen?

Helaas is het (voorlopig) niet mogelijk aardbevingen te voorspellen: er is geen betrouwbare methode om de plaats, het tijdstip en de magnitude van toekomstige aardbevingen voldoende nauwkeurig te voorspellen. We weten wel waar de gebieden met een grote kans op een aardbeving zich bevinden. Het is belangrijk om in die gebieden aardbevingsresistent te bouwen.

4. Wat is het gevolg van aardbevingen en hoe is de schade te meten?

4.1 Tsunami’s

Een tsunami is een gebeurtenis die in combinatie met een aardbeving voor kan komen. Een tsunami is een vloedgolf die kan ontstaan door een aardbeving in een oceaan. De schok die door de aarde wordt veroor-zaakt plant zich voort in het water en kan als deze golf bij de kust aankomt veel schade veroorzaken. Tsunami’s komen eigenlijk alleen voor in de Grote Oceaan en in het oostelijk deel van de Middellandse zee. Tsunami’s komen niet erg vaak voor.

De schaal van Mercalli
De intensiteit van een aardbeving is het effect ervan op een bepaalde\locatie aan het aardoppervlak. De huidige schalen voor de intensiteit van aardbevingen berusten op een indeling die in 1902 is opgesteld door de Italiaanse vulkanoloog/seismoloog Giuseppe Mercalli (1850-1914). De schaal van Mercalli beschrijft in welke mate een aardschok door mensen wordt gevoeld en wat de effecten zijn op mensen, voorwerpen, gebouwen en landschap. Een intensiteit I betekent niet gevoeld, intensiteit XII is buitengewoon catastrofaal en kan tot totale verwoesting van bouwwerken
leiden. De oorspronkelijke schaal van Mercalli, opgesteld in 1902, hield geen rekening met de manier van bouwen. In de vernieuwde schaal van Mercalli die in Amerika gehanteerd wordt, de Modified Mercalli, wordt hiermee wel rekening gehouden. In Europa wordt de European Macroseismic Scale (EMS) gebruikt.

Vereenvoudigde schaal van Mercalli

I Niet gevoeld
Alleen door seismometers geregistreerd.
II Nauwelijks gevoeld
Alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld.
III Zwak
Door enkele personen gevoeld.Trilling als van voorbijgaand verkeer.
IV Vrij sterk
Door velen gevoeld. Trillingen als van zwaar verkeer. Rammelen van ramen en deuren.
V Sterk
Algemeen gevoeld. Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende mensen worden wakker.
VI Lichte schade
Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.
VII Schade Paniek.
Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in vijvers. Kerkklokken geven geluid.
VIII Zware schade
Algehele paniek. Algemene schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.
IX Verwoestend
Veel gebouwen zwaar beschadigd. Schade aan funderingen. Ondergrondse pijpleidingen breken.
X Buitengewoon verwoestend
Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. Grondverplaatsing en scheuren in de aarde.
XI Catastrofaal
Algemene verwoesting van gebouwen. Rails worden verbogen. Ondergrondse leidingen vernield.
XII Buitengewoon Catastrofaal
Algemene verwoesting. Verandering in het landschap. Scheuren in rotsen. Talloze vernielingen.

De schade die een aardbeving veroorzaakt aan gebouwen wordt in belangrijke mate bepaald door de horizontale aardbevingskrachten op een gebouw. Deze hebben een direct verband met de volgende kenmerken van de bodemtrillingen:

4.2 Aardbevingsintensiteit en schade aan gebouwen

. verplaatsing
. snelheid
. versnelling
. trillingsfrequentie
. duur van de beving
Er is een verband tussen de aardbevingsintensiteit (de schaal gebaseerd op Mercalli) en deze kenmerken van de bodemtrillingen. De bodemversnelling, de duur van de beving en de bodemverplaatsing bij aardbevingen kunnen heel erg verschillen. Daardoor verschilt ook de invloed op gebouwen.

4.3 Relatie tussen de kracht en de kwetsbaarheid van gebouwen

Op basis van hun kwetsbaarheid voor schade worden gebouwen in zes gebouwtypes ingedeeld door de EMS:

A: los-gestapeld of klei
B: metselwerk en natuursteen
C: gewapend beton en degelijke houten constructies
D t/m F: gebouwen ontworpen met een zekere graad van aardbevingsbestendigheid.

Voor de schade aan gebouwen onderkent de EMS schaal 5 gradaties. Voor metselwerkgebouwen, (kwetsbaarheidtype B) – waaronder de meeste bouwwerken in Nederland – geldt de onderstaande schadeclassificatie. Aardbevingen in Nederland hebben in het verleden meestal hooguit gradatie 1 bereikt. Bij hoge uitzondering bereikten de natuurlijke bevingen bij Uden gradatie 2 en bij Roermond gradatie 3.
Gradatie 1: Verwaarloosbaar tot lichte schade (geen constructieve schade)
. Haarscheurtjes in een enkele muur
. Neervallen van slechts kleine stukjes pleisterwerk
. In een enkel geval vallen van loszittende stenen

Gradatie 2: Matige schade (lichte constructieve schade)
. Scheuren in veel muren
. Vallen van grotere stukken pleisterwerk
. Vallen van delen van schoorstenen

Gradatie 3: Aanzienlijke tot zware schade (matige constructieve schade)
. In de meeste muren grote en diepe scheuren
. Dakpannen glijden weg
. Schoorstenen breken op de daklijn
. Breuk van enkele niet-constructieve onderdelen

Gradatie 4: Zeer zware schade (zware constructieve schade)
. Ernstige breuken in muren
. Gedeeltelijk bezwijken van constructieve onderdelen van daken en vloeren

Gradatie 5: Verwoesting (zeer zware constructieve schade)
. Algehele of vrijwel totale ineenstorting

5. Waar komen aardbevingen in Nederland voor, en waarom juist daar?

5.1 Aardbevingshaarden

Uit de waarnemingen van de seismometers kan de herkomst van de golven, de seismische bron of aardbevingshaard,worden vastgesteld. De plaats van deze haard wordt het hypocentrum genoemd. Het epicentrum is de plaats recht boven het hypocentrum aan het aardoppervlak. De meeste natuurlijke aardbevingen hebben een bron op grote diepte (enkele tientallen kilometers).

5.2 Epicentra van geïnduceerde aardbevingen in Noord-Nederland

Een kenmerk van door gaswinning in Noord-Nederland geïnduceerde aardbevingen is de ondiepe (enkele kilometers) ligging van de aardbevingshaarden. Dit is een logisch omdat deze trillingen ontstaan door bewegingen langs de breukvlakken in of nabij de met gas gevulde zandsteenlagen, die zich in Noord-Nederland op die diepte bevinden. Door de uit de seismologische waarnemingen afgeleide aardbevingshaarden in te tekenen op geologische kaarten met breuklijnen kunnen de actieve breuken geïdentificeerd worden. In onderstaande figuur is dit schetsmatig geïllustreerd op de schematische geologische kaart van een gasreservoir. De koppeling van aardbevingen met breuksystemen in of nabij een gasreservoir, maakt het aannemelijk dat de bevingen inderdaad geïnduceerd zijn door veranderingen van de gasdruk in de zandsteenlagen.
Als voorbeeld van geïnduceerde aardbevingen in Noord-Nederland hebben wij het volgende krantenartikel gevonden over bodemdaling in Friesland.
Algemeen Dagblad, 8-01-2002, (ingekort)
Boze Friezen willen winning van zout stoppen
Van onze correspondent
Dorpsverenigingen uit zes Friese dorpen willen dat de zoutwinning door het bedrijf Frisia Zout BV uit Harlingen niet verder wordt uitgebreid. De bodemdaling door de winning bij Sexbierum ontregelt de waterhuishouding en veroorzaakt volgens boeren en omwonenden schade aan huizen en boerderijen. “We worden hier opgescheept met iets waar we nimmer om hebben gevraagd”, zegt de boze landbouwer Gerke Hofstra over de zoutwinning in Noordwest Friesland. De boerderij van Hofstra ligt vlakbij de boorputten van Frisia. Door de winning van het zout heeft het boerenbedrijf naar Hofstra’s eigen schatting enkele tonnen schade geleden. De bodemdaling heeft ervoor gezorgd dat de drainage van Hofstra onder water staat, met als gevolg kletsnatte landerijen. Frisia is in 1996 begonnen met de zoutwinning op ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Harlingen. Daar wordt het zout vanuit een diepte van een kilometer of drie opgepompt en via leidingen naar een fabriek in de haven van Harlingen getransporteerd. Frisia wil in 2003, nabij het huidige wingebied, nog een tweetal nieuwe putten slaan. De dorpsverenigingen uit de buurt zijn daar fel op tegen. “Wij zijn bang voor de bodemdaling en de gevolgen ervan”, zegt Freek Jukema, woordvoerder van de dorpsvereniging in Sexbierum. Jukema heeft geen enkel vertrouwen in de schattingen van Frisia en de bodemdeskundigen. “Het gaat veel sneller dan verwacht”, zegt hij. “Frisia beweerde dat de bodem over een periode van dertig tot vijftig jaar op het diepste punt 35 centimeter zou dalen. We zitten binnen zes jaar al op een dikke twintig centimeter. Dat is vier à vijf centimeter per jaar. Niemand kan dus zekerheid geven over de dalingen.” Compenserende maatregelen in de vorm van dijkverhogingen en gemalen bieden weliswaar soelaas, maar volgens Jukema gaat er lange tijd overheen voordat alle herstelprojecten gereed zijn. “We zitten tegen de zeedijk. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Wij zijn er niet van overtuigd dat de veiligheid van de burgers is gewaarborgd.”

5.3 Aardbevingen in Nederland

In Nederland zijn aardbevingen redelijk zeldzaam. Dit komt doordat Nederland centraal is gelegen op een continentale plaat waar spanningsveranderingen in de ondergrond over het algemeen klein zijn. Sinds 1900 zijn in Nederland 39 aardbevingen met een sterkte van 3 of meer geregistreerd. Verreweg de meeste daarvan hebben een natuurlijke oorsprong en houden verband met een breuksysteem in Zuid-Nederland, dat de voortzetting vormt van de grote Europese Rijndalslenk. De sterkste aardbeving in Nederland vond plaats in Roermond op 13 april 1992.

5.4 Onderzoek van het KNMI

Het onderzoek naar de seismische risico’s in Nederland is verdeeld langs een lijn die Noord- en Zuid-Nederland scheidt. In Noord-Nederland bepalen de geïnduceerde aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning van aardgas het risico op een aardbeving. De aardbevingen in Noord-Nederland zijn niet erg krachtig, maar toch kunnen ze, in een beperkt gebied, wel schade veroorzaken. Omdat deze aardbevingen vrij dicht onder het oppervlak van de aarde plaatsvinden, kunnen lokale omstandigheden in de ondiepe ondergrond een rol spelen bij de effecten van deze aardbevingen. In dit verband wordt onderzocht of bijvoorbeeld ondiepe veenpakketten de seismische trillingen kunnen verhogen naar een waarde die op grond van de magnitude van de beving mag worden verwacht. Het onderzoek naar aardbevingen in Zuid-Nederland richt zich meer op de seismische risico’s over langere periodes en de relatie tussen het optreden van aardbevingen en de geologie. Het onderzoek naar de paleoseismiciteit richt zich op prehistorische aardbevingen, dit onderzoek kan er in principe toe leiden dat de lijst van grote aardbevingen in Nederland kan worden uitgebreid over een periode van 50 000 jaar. De verbinding van de seismologie met de geologie richt zicht voor al op de
studie van actieve breuken in de ondergrond waarlangs aardbevingen kunnen ontstaan.
Beantwoording van de hoofdvraag

Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt, gemeten en wat zijn de gevolgen ervan?

Een aardbeving kan door twee verschillende factoren veroorzaakt worden:

1. Natuurlijke factor.
Door het schuiven van tektonische platen langs of tegen elkaar ontstaan er trillingen in de aarde die tot een aardbeving kunnen leiden.

2. Menselijke factor.
Door boringen van mensen in de aarde (bijvoorbeeld voor gaswinning) kunnen trillingen ontstaan die leiden tot een plaatselijke aardbeving. Dit noemen we een geïnduceerde aardbeving.
Voor het meten van een aardbeving bestaan verschillende methodes:

1. Seismologische methode
Met behulp van een seismograaf worden de trilling die gevoeld worden in kaart gebracht, op het moment van de beving.

2. Met behulp van de schaal van Richter
De schaal van Richter is een schaal die opgesteld is om de kracht van een aardbeving te bepalen, aan de hand van wat de mens ervan merkt.

Als we het hebben over de gevolgen van aardbevingen moeten we een scheiding maken tussen bevingen op de continentale korst en bevingen op de oceanische korst.
De gevolgen van een aardbeving op de continentale korst zijn meetbaar met behulp van de schaal van Mercalli. Deze schaal geeft de hoogte van de schade aan die de aardbeving heeft toegebracht. Voor het bepalen van schade een gebouwen wordt gebruik gemaakt van de EMS, een schaal die gebaseerd is op de schaal van Mercalli.

De gevolgen van een beving op oceanische korst zijn ernstig als er een vloedgolf ontstaat die terechtkomt op een kust. Dan vindt er een grote ramp plaats.

Bronnen

Internet:

www.geofoon.nl (het landelijk informatiepunt voor vragen over bodemdaling en
aardbevingen in Nederland)

www.aardbevingen.nl

http://www.artis.nl/modules/e_aardbevingen_01.html

www.knmi.nl/onderzk/seismo/home_n/education/nederland/nederland.html

Krant:

Algemeen dagblad

Boeken:

Aardrijkskunde lesboek, Actieve Aarde
Aardrijkskunde basisboek, De Geo
De Kleine Bosatlas, Wolters-Noordhoff

spreekbeurt

 

  20 Reacties

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


  *  Aardrijkskunde Aardbevingen
  Aardplaten
  Aarde
  Aboriginals (Australië)
  Biesbosch
  Chinese Muur
  Eskimo
  Flora en Fauna van Antarctica
  Heelal
  Jungle
  Jungle
  Kometen en Meteorieten
  Milieuvervuiling Curaçao
  Mont Blanc
  Noordzee
  Spratly Eilanden
  Tropisch regenwoud
  Vulkaan
  Vulkanen
  Weer
  Weer

  Beroepen
  Advocaat
  Apotheker
  Architect
  Boerderij (Boer)
  Brandweer
  Clowns
  Dierenarts
  Dierenarts
  Dierenverzorger
  Douane(smokkelen)
  Goochelaar
  IT'er
  Interieurstyliste
  Kinderopvang
  Klussenier
  Kok
  Het Leger
  Leraar
  Loonwerker
  Politie
  Schoonheidsspecialiste
  Stewardess
  Tandarts
  Tandarts
  Timmerman
  Uitvaartverzorger
  Verpleging
  Vertaalbureau

  Dieren
  Amerikaanse Stafford
  Amerikaanse Zeearend
  Apen
  Apenheul
  Bearded Collie
  Beren
  Bever
  Bij
  Bijen
  Cavia
  Cavia
  Chinchilla
  Degoe
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Dolfijn
  Dolfijnen
  Duitse Herder
  Dwerghamsters
  Eekhoorn
  Eenden
  Emoe
  Ezel
  Fjordenpaard
  Fret
  Giraffe
  Golden Retriever
  Goudvis
  Goudvis
  Grijze Roodstaart Papegaai
  Haaien
  Hamerhaai
  Dieren (vervolg)
  Hamster
  Hamsters
  Herten
  Honden
  Ijsbeer
  IJsberen
  Inktvissen
  Jack Russel
  Kameleon
  Kangoeroe
  Katachtigen
  Kat
  Katten
  Kikkers
  Koe
  Konijn
  Konijnen
  Krokodillen
  Krokodillen
  Lastdieren
  Leeuw
  Lieveheersbeestje
  Lieveheersbeestje
  Lynx
  Lynxen
  Mieren
  Nertsen
  Neushoorns
  Olifant
  Olifant (Kai Mook)
  Orka
  Paarden
  Paarden
  Paardenkliniek
  Panda
  Papegaaien
  Pijlgifkikker
  Pinguïns
  Postduiven
  Ratten en muizen
  Regenworm
  Schapen
  Slakken
  Spinnen
  Stokstaartjes
  Tijger
  Toekan
  Torenvalk
  Uilen
  Uilen
  Zwijnen
  Vlaamse Gaai
  Vleermuizen
  Vlinders
  Vogelbekdier
  Vogelspinnen
  Vos
  Walvis
  Wandelende takken
  Wespen
  Wilde Konijn
  Varkens
  Wolf
  Zebra
  Zeehond
  Zeehond
  Zeepaardje
  Zeeschildpad
  Zeesterren
  Zwarte weduwe
  Eten en Drinken
  Aardappel
  Alcohol
  Bier
  Brood
  Chocolade
  Coca Cola
  Drop
  Frikadel
  Frisdrank
  IJs
  Kaas
  Kauwgom
  Koffie
  Koffie
  Mosterd
  Pinda
  Snoep
  Snoep
  Suiker
  Thee
  Water
  Zoethout
  Zuivel

  Feesten
  Carnaval
  Halloween
  Halloween
  De Kerstman
  Koningsdag
  Sinterklaas
  Sinterklaas
  Valentijnsdag
  Vuurwerk

  Geschiedenis
  Apple
  Auto
  Auto
  De 7 wereldwonderen
  Dierentuin
  Dinosauriërs
  Eerste bewoners Nederland
  Eerste Wereldoorlog
  Ferrari
  Fiets
  Geld
  Giethoorn
  Glas
  Heksen
  Horloges
  Hunebedden
  Internet en televisie
  Internet der dingen
  Kastelen
  Katten
  Kinderarbeid
  Kleding
  Knikkeren
  Mahadma Ghandi
  Mode
  Monster van Loch Ness
  Motorfiets
  Otzi de Gletsjermummie
  Paspoort
  Piramides
  Piraten
  Poep
  Ruimtevaart
  Slaven
  Sluis bij Hengelo
  Spyker(auto)
  Steenbakkerij
  Strips
  Telefoon
  Televisie
  Theo van Gogh
  Titanic
  Toetanchamon
  Trein
  Trekker
  Vikingen
  Vuur
  Vuurtoren
  Watersnoodramp 1953
  YouTube
  Zwitsers zakmes
  Gezondheid
  ADHD
  Aids
  Albino
  Alzheimer
  Anorexia nervosa
  Astma
  Autisme
  Baby's in het ziekenhuis
  Beugel
  Blindengeleidehonden
  Donor
  Doofheid
  Dyslexie
  Ebola
  Epilepsie
  Galstenen
  Gebit
  Gehandicapte kinderen
  Gehandicapten
  Gewicht
  Hart- en vaatziekten
  Hersenen
  Kanker
  Kanker
  Kanker (werkstuk)
  Kunstogen
  Menselijk lichaam
  Nierziekte
  Oog
  Ouder worden
  Pest
  Prematuur(te vroeg geboren)
  Roken
  Seksuele Voorlichting
  Skelet
  Slapen
  Spijsvertering
  Stem
  Syndroom van Down
  V.S.D
  Virussen
  Zonneziekte(EPP)
  Zweten

  Landen en Steden
  Amerika
  Amsterdam
  Antarctica
  Argentinië
  Argentinië
  Australië
  Brazilië
  Canada
  China
  Curaçao
  Cyprus
  Engeland
  Frankrijk
  Galápagos eilanden
  Gran Canaria
  Groot Brittannië
  Indonesië
  Italië
  Italië
  Japan
  Kreta
  Las Vegas
  Las Vegas
  Macau
  Marokko
  Monaco
  Nederland
  Nepal
  New York
  Nieuw Zeeland
  Noorwegen
  Oman
  Oostenrijk
  Overijssel
  Paaseiland
  Parijs
  Portugal
  Portugal
  Rotterdam
  Singapore
  Spanje
  Suriname
  Terschelling
  Tibet
  Tilburg
  Turkije
  Vlieland
  Zuid Afrika
  Zwitserland
  Bungalowparken Nederland
  Personen / Personages
  Adolf Hitler
  Anne Frank
  Barack Obama
  Donald Duck
  Francine Oomen
  Justin Bieber
  Koningin Juliana
  Koningin Maxima
  Mahatma Ghandi
  Maradona
  Martin Luther King
  Max Verstappen
  Nelson Mandela
  Rembrandt
  Rembrandt(2)
  Steve Irwin
  Vincent van Gogh
  Walt Disney

  Natuurkunde
  Bliksem
  Elektriciteit
  School energiezuiniger maken
  Vuur
  Vuur
  Windenergie
  Windmolens
  Zonne-energie

  Overige
  Alarmsysteem
  Afvalverwerking
  Autoproblemen
  Baboesjka
  Benzine
  Bijgeloof
  Bio-industrie
  Bruggen
  Circus Herman Renz
  Cryptomunten
  De Kameleon
  De Kameleon(2)
  Dierenmishandeling
  Dijken
  Doping in de sport
  Drinkwater
  Dromen
  Drones
  Drugs
  Efteling
  Elektrische Auto
  Fulfillment
  Games
  Geld verdienen online
  Geld besparen
  Iphone
  Gevangenis
  Goud
  Hoe kom ik hoog in Google
  Houthaard
  Huren
  Islam
  Jeugdgevangenis
  Kalk en kalkaanslag
  De Kassa
  Kerstpakketten
  Kinderboekenweek
  Kindermishandeling
  Kindsoldaten
  Kleding
  Kleding bedrukken
  Kleuren
  Labyrint
  Lenen
  Lego
  Lelijke Eend (Auto)
  Liefde
  Luchtballon
  Luchtvervuiling
  Make-up
  Minecraft
  Netflix
  Make-up
  Mode
  Monstertrucks
  De Optimist (Zeilboot)
  Parfum
  Printer
  Pasadia Bibito Pin
  Pesten
  Piercings
  Pokemon Go
  Politiek
  Racisme
  Scheiden
  Sim-Only
  Skylanders
  Stenen
  Traplift
  Tuinieren
  Tv Box
  Varkensboerderij
  Vaststellingsovereenkomst
  Vervoer
  Vliegtuig
  Vliegtuigen(werkstuk)
  VPN
  Verven
  Wat is een webshop?
  Wereldwinkel
  Whatsapp
  Zelfrijdende auto
  Zomer
  Muziek
  Beethoven
  Breakdance
  Dansen
  Dwarsfluit
  Gitaar
  Harmonieorkest
  Hiphop
  Keyboard
  Orkest
  Viool

  1939 - 1945
  Hitler
  Anne Frank
  Holocaust
  Jehova’s Getuigen in WO2
  Onderduiken
  WO2
  Tweede Wereldoorlog
  Sporten
  Ajax
  Atletiek
  Autoracen
  AZ Alkmaar
  Ballet
  Basketbal
  Bowlen
  Dansen
  Darten
  Duiken
  Duivensport
  Elfstedentocht
  FC Twente
  Feyenoord
  Formule 1
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Klimmen
  Majorette
  Motorcross
  Mountainbiken
  Olympische Spelen
  Paardrijles
  Paardrijles en Verzorging
  Poker
  Postduiven
  Rugby
  SC Heerenveen
  Schaatsen
  Scouting
  Scouting
  Skaten
  Skiën
  Sportvissen
  Tang Soo Do (vechtsport)
  Tennis
  Tour de France
  Turnen
  Turnen
  Twirling
  Voetbal
  Yoga
  Zeevissen

  Spreekbeurt Engels
  Earthquakes
  Energy
  Food

  Organisaties
  Amnesty International
  Fair Trade
  De Kindertelefoon
  Kids Tegen Geweld
  Ronald McDonald Kinderfonds
  Unicef
  Sloppenwijken
  Wereld Natuur Fonds
  Zeehondencreche

  Organisaties met Eigen Spreekbeurt(pakket)
  Artsen Zonder Grenzen
  Asielzoekers
  Astma
  De Kindertelefoon
  Gehandicapte kids
  Het Rode Kruis
  Kustwacht
  Roken
  Schildpaddensite
  Stichting Wakker Dier
  Unicef
  War Child
  WNF
  Alle Spreekbeurtpakketen