Bijna jarig?
klik hier!Home   Aardbevingen

Aardbevingen


 

Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt, gemeten en wat zijn de gevolgen ervan?

Deelvragen:

1. Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt?
2. Hoe kun je aardbevingen meten?
3. Kun je aardbevingen voorspellen?
4. Wat is het gevolg van aardbevingen en hoe is de schade te meten?
5. Waar komen aardbevingen in Nederland voor, en waarom juist daar?

1. Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt?

De meeste aardbevingen komen voor in smalle gebieden langs de grenzen van tektonische platen. Tektonische platen zijn delen van de aardkorst die los zijn van elkaar maar wel langs elkaar en tegen elkaar schuiven .Vooral waar deze platen tegen elkaar schuiven ( de Himalaya, de Andes en Japan) en langs elkaar schuiven (zoals langs de San – Andreasbreuk in Californië) komen aardbevingen voor. Aardbevingen kunnen worden veroorzaakt door de verschuiving van de platen en die verschuiving is weer het gevolg van convectiestromen in de hete plastische mantel (de laag onmiddellijk onder de aardkorst). Sommige aardbevingen worden in verband gebracht met vulkanische activiteit en zijn het gevolg van het opzwellen of weer wegzakken van magma. Ook instortingen van mijnen of onderaardse grotten kunnen kleine aardbevingen veroorzaken. Aardbevingen treden op wanneer het gesteente ondergronds aan een spanning wordt blootgesteld die het niet kan verdragen. Het gevolg is dat het gesteente scheurt, waardoor de opgehoopte druk vanuit het breukpunt wegvloeit en aardbevingen ontstaan.

2. Hoe kun je aardbevingen meten?

2.1 Seismologisch onderzoek

Aardbevingen worden in Nederland geregistreerd en bestudeerd door de afdeling Seismologie van het KNMI. Seismologisch onderzoek houdt zich bezig met de oorsprong en de voortplanting van seismische golven in de aarde en richt zich dus op de werking van breuken. Aardbevingshaarden of seismische bronnen kunnen een natuurlijke oorsprong hebben of een oorsprong door het toedoen van mensen (bijvoorbeeld door gaswinning). Aardbevingen als gevolg van gaswinning worden daarom ook geïnduceerde bevingen genoemd. De trillingen die in een aardbevings-haard bij verschuiving van platen ontstaan verspreiden zich ondergronds. Aan het aardoppervlak kunnen dergelijke trillingen worden geregistreerd door seismometers. De eerste seismometer die gelijktijdig zowel de twee horizontale als de verticale bewegingen van de aarde kon registreren werd rond 1893 gebouwd door de Engelse seismoloog John Milne.

Het opgenomen trillingssignaal wordt tegenwoordig digitaal opgeslagen en kan grafisch weergegeven worden op een computerscherm of worden afgebeeld op ronddraaiende rollen papier.Deze afbeelding van de waargenomen trillingen
wordt een seismogram genoemd. Het KNMI heeft een twintigtal seismische stations ingericht in Nederland.

2.2 De sterkte van een aardbeving

De sterkte van een aardbeving wordt uitgedrukt in magnitude en intensiteit. De magnitude geeft de sterkte van de aardbevingsbron aan. De intensiteit geeft de effecten aan van een beving op een bepaalde plaats aan het aardoppervlak. Een aardbeving heeft dus slechts één magnitude, maar vele intensiteiten. De Amerikaanse seismoloog Charles Richter (1900-1985) heeft een schaal voor de magnitude samengesteld.

2.3 De Schaal van Richter

De Amerikaanse seismoloog Richter is bekend geworden omdat hij in 1835 een schaal heeft bedacht om de kracht van een aardbeving aan te geven. Bij de allerlichtste trilling staat op de schaal van Richter het getal 0. Als de trilling 10 keer zo zwaar is, krijgt deze het getal 1. En als hij weer tien keer zo zwaar is het getal 2. Dat gaat op die manier door dus bij ieder nummertje hoger op de schaal is de beving tien keer zo sterk als de vorige. De waarden 0, 1 en 2 op de schaal van Richter zijn zo licht dat ze alleen door een seismograaf opgemerkt worden. Pas bij kracht 3 beginnen de bewoners ook iets te voelen.

De schaal van Richter:

Kracht Wat merk je ervan?
0, 1, 2 Niets
3 Lichte trilling (alsof er een vrachtwagen door de straat rijdt)
4 Matig tot sterk (deuren rammelen, schilderijen slingeren)
5 Sterk (voorwerpen zoals vazen vallen om, bomen bewegen)
5,5 Zeer sterk (schade aan gebouwen, schoorstenen breken)
6 Vernielend (paniek, grote schade aan gebouwen)
6,7 Verwoestend (gebouwen zwaar beschadigd, gasleidingen breken waardoor branden ontstaan, viaducten storten in)
7,3 Vernietigend (veel gebouwen ingestort, scheuren in de aarde)
8 Catastrofaal ( meeste gebouwen ingestort, rails buigen)
8,5 Zeer catastrofaal (hele steden verwoest, rotsen scheuren)

3. Kun je aardbevingen voorspellen?

Helaas is het (voorlopig) niet mogelijk aardbevingen te voorspellen: er is geen betrouwbare methode om de plaats, het tijdstip en de magnitude van toekomstige aardbevingen voldoende nauwkeurig te voorspellen. We weten wel waar de gebieden met een grote kans op een aardbeving zich bevinden. Het is belangrijk om in die gebieden aardbevingsresistent te bouwen.

4. Wat is het gevolg van aardbevingen en hoe is de schade te meten?

4.1 Tsunami’s

Een tsunami is een gebeurtenis die in combinatie met een aardbeving voor kan komen. Een tsunami is een vloedgolf die kan ontstaan door een aardbeving in een oceaan. De schok die door de aarde wordt veroor-zaakt plant zich voort in het water en kan als deze golf bij de kust aankomt veel schade veroorzaken. Tsunami’s komen eigenlijk alleen voor in de Grote Oceaan en in het oostelijk deel van de Middellandse zee. Tsunami’s komen niet erg vaak voor.

De schaal van Mercalli
De intensiteit van een aardbeving is het effect ervan op een bepaalde\locatie aan het aardoppervlak. De huidige schalen voor de intensiteit van aardbevingen berusten op een indeling die in 1902 is opgesteld door de Italiaanse vulkanoloog/seismoloog Giuseppe Mercalli (1850-1914). De schaal van Mercalli beschrijft in welke mate een aardschok door mensen wordt gevoeld en wat de effecten zijn op mensen, voorwerpen, gebouwen en landschap. Een intensiteit I betekent niet gevoeld, intensiteit XII is buitengewoon catastrofaal en kan tot totale verwoesting van bouwwerken
leiden. De oorspronkelijke schaal van Mercalli, opgesteld in 1902, hield geen rekening met de manier van bouwen. In de vernieuwde schaal van Mercalli die in Amerika gehanteerd wordt, de Modified Mercalli, wordt hiermee wel rekening gehouden. In Europa wordt de European Macroseismic Scale (EMS) gebruikt.

Vereenvoudigde schaal van Mercalli

I Niet gevoeld
Alleen door seismometers geregistreerd.
II Nauwelijks gevoeld
Alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld.
III Zwak
Door enkele personen gevoeld.Trilling als van voorbijgaand verkeer.
IV Vrij sterk
Door velen gevoeld. Trillingen als van zwaar verkeer. Rammelen van ramen en deuren.
V Sterk
Algemeen gevoeld. Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende mensen worden wakker.
VI Lichte schade
Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen.
VII Schade Paniek.
Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in vijvers. Kerkklokken geven geluid.
VIII Zware schade
Algehele paniek. Algemene schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.
IX Verwoestend
Veel gebouwen zwaar beschadigd. Schade aan funderingen. Ondergrondse pijpleidingen breken.
X Buitengewoon verwoestend
Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. Grondverplaatsing en scheuren in de aarde.
XI Catastrofaal
Algemene verwoesting van gebouwen. Rails worden verbogen. Ondergrondse leidingen vernield.
XII Buitengewoon Catastrofaal
Algemene verwoesting. Verandering in het landschap. Scheuren in rotsen. Talloze vernielingen.

De schade die een aardbeving veroorzaakt aan gebouwen wordt in belangrijke mate bepaald door de horizontale aardbevingskrachten op een gebouw. Deze hebben een direct verband met de volgende kenmerken van de bodemtrillingen:

4.2 Aardbevingsintensiteit en schade aan gebouwen

. verplaatsing
. snelheid
. versnelling
. trillingsfrequentie
. duur van de beving
Er is een verband tussen de aardbevingsintensiteit (de schaal gebaseerd op Mercalli) en deze kenmerken van de bodemtrillingen. De bodemversnelling, de duur van de beving en de bodemverplaatsing bij aardbevingen kunnen heel erg verschillen. Daardoor verschilt ook de invloed op gebouwen.

4.3 Relatie tussen de kracht en de kwetsbaarheid van gebouwen

Op basis van hun kwetsbaarheid voor schade worden gebouwen in zes gebouwtypes ingedeeld door de EMS:

A: los-gestapeld of klei
B: metselwerk en natuursteen
C: gewapend beton en degelijke houten constructies
D t/m F: gebouwen ontworpen met een zekere graad van aardbevingsbestendigheid.

Voor de schade aan gebouwen onderkent de EMS schaal 5 gradaties. Voor metselwerkgebouwen, (kwetsbaarheidtype B) – waaronder de meeste bouwwerken in Nederland – geldt de onderstaande schadeclassificatie. Aardbevingen in Nederland hebben in het verleden meestal hooguit gradatie 1 bereikt. Bij hoge uitzondering bereikten de natuurlijke bevingen bij Uden gradatie 2 en bij Roermond gradatie 3.
Gradatie 1: Verwaarloosbaar tot lichte schade (geen constructieve schade)
. Haarscheurtjes in een enkele muur
. Neervallen van slechts kleine stukjes pleisterwerk
. In een enkel geval vallen van loszittende stenen

Gradatie 2: Matige schade (lichte constructieve schade)
. Scheuren in veel muren
. Vallen van grotere stukken pleisterwerk
. Vallen van delen van schoorstenen

Gradatie 3: Aanzienlijke tot zware schade (matige constructieve schade)
. In de meeste muren grote en diepe scheuren
. Dakpannen glijden weg
. Schoorstenen breken op de daklijn
. Breuk van enkele niet-constructieve onderdelen

Gradatie 4: Zeer zware schade (zware constructieve schade)
. Ernstige breuken in muren
. Gedeeltelijk bezwijken van constructieve onderdelen van daken en vloeren

Gradatie 5: Verwoesting (zeer zware constructieve schade)
. Algehele of vrijwel totale ineenstorting

5. Waar komen aardbevingen in Nederland voor, en waarom juist daar?

5.1 Aardbevingshaarden

Uit de waarnemingen van de seismometers kan de herkomst van de golven, de seismische bron of aardbevingshaard,worden vastgesteld. De plaats van deze haard wordt het hypocentrum genoemd. Het epicentrum is de plaats recht boven het hypocentrum aan het aardoppervlak. De meeste natuurlijke aardbevingen hebben een bron op grote diepte (enkele tientallen kilometers).

5.2 Epicentra van geïnduceerde aardbevingen in Noord-Nederland

Een kenmerk van door gaswinning in Noord-Nederland geïnduceerde aardbevingen is de ondiepe (enkele kilometers) ligging van de aardbevingshaarden. Dit is een logisch omdat deze trillingen ontstaan door bewegingen langs de breukvlakken in of nabij de met gas gevulde zandsteenlagen, die zich in Noord-Nederland op die diepte bevinden. Door de uit de seismologische waarnemingen afgeleide aardbevingshaarden in te tekenen op geologische kaarten met breuklijnen kunnen de actieve breuken geïdentificeerd worden. In onderstaande figuur is dit schetsmatig geïllustreerd op de schematische geologische kaart van een gasreservoir. De koppeling van aardbevingen met breuksystemen in of nabij een gasreservoir, maakt het aannemelijk dat de bevingen inderdaad geïnduceerd zijn door veranderingen van de gasdruk in de zandsteenlagen.
Als voorbeeld van geïnduceerde aardbevingen in Noord-Nederland hebben wij het volgende krantenartikel gevonden over bodemdaling in Friesland.
Algemeen Dagblad, 8-01-2002, (ingekort)
Boze Friezen willen winning van zout stoppen
Van onze correspondent
Dorpsverenigingen uit zes Friese dorpen willen dat de zoutwinning door het bedrijf Frisia Zout BV uit Harlingen niet verder wordt uitgebreid. De bodemdaling door de winning bij Sexbierum ontregelt de waterhuishouding en veroorzaakt volgens boeren en omwonenden schade aan huizen en boerderijen. “We worden hier opgescheept met iets waar we nimmer om hebben gevraagd”, zegt de boze landbouwer Gerke Hofstra over de zoutwinning in Noordwest Friesland. De boerderij van Hofstra ligt vlakbij de boorputten van Frisia. Door de winning van het zout heeft het boerenbedrijf naar Hofstra’s eigen schatting enkele tonnen schade geleden. De bodemdaling heeft ervoor gezorgd dat de drainage van Hofstra onder water staat, met als gevolg kletsnatte landerijen. Frisia is in 1996 begonnen met de zoutwinning op ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van Harlingen. Daar wordt het zout vanuit een diepte van een kilometer of drie opgepompt en via leidingen naar een fabriek in de haven van Harlingen getransporteerd. Frisia wil in 2003, nabij het huidige wingebied, nog een tweetal nieuwe putten slaan. De dorpsverenigingen uit de buurt zijn daar fel op tegen. “Wij zijn bang voor de bodemdaling en de gevolgen ervan”, zegt Freek Jukema, woordvoerder van de dorpsvereniging in Sexbierum. Jukema heeft geen enkel vertrouwen in de schattingen van Frisia en de bodemdeskundigen. “Het gaat veel sneller dan verwacht”, zegt hij. “Frisia beweerde dat de bodem over een periode van dertig tot vijftig jaar op het diepste punt 35 centimeter zou dalen. We zitten binnen zes jaar al op een dikke twintig centimeter. Dat is vier à vijf centimeter per jaar. Niemand kan dus zekerheid geven over de dalingen.” Compenserende maatregelen in de vorm van dijkverhogingen en gemalen bieden weliswaar soelaas, maar volgens Jukema gaat er lange tijd overheen voordat alle herstelprojecten gereed zijn. “We zitten tegen de zeedijk. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Wij zijn er niet van overtuigd dat de veiligheid van de burgers is gewaarborgd.”

5.3 Aardbevingen in Nederland

In Nederland zijn aardbevingen redelijk zeldzaam. Dit komt doordat Nederland centraal is gelegen op een continentale plaat waar spanningsveranderingen in de ondergrond over het algemeen klein zijn. Sinds 1900 zijn in Nederland 39 aardbevingen met een sterkte van 3 of meer geregistreerd. Verreweg de meeste daarvan hebben een natuurlijke oorsprong en houden verband met een breuksysteem in Zuid-Nederland, dat de voortzetting vormt van de grote Europese Rijndalslenk. De sterkste aardbeving in Nederland vond plaats in Roermond op 13 april 1992.

5.4 Onderzoek van het KNMI

Het onderzoek naar de seismische risico’s in Nederland is verdeeld langs een lijn die Noord- en Zuid-Nederland scheidt. In Noord-Nederland bepalen de geïnduceerde aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning van aardgas het risico op een aardbeving. De aardbevingen in Noord-Nederland zijn niet erg krachtig, maar toch kunnen ze, in een beperkt gebied, wel schade veroorzaken. Omdat deze aardbevingen vrij dicht onder het oppervlak van de aarde plaatsvinden, kunnen lokale omstandigheden in de ondiepe ondergrond een rol spelen bij de effecten van deze aardbevingen. In dit verband wordt onderzocht of bijvoorbeeld ondiepe veenpakketten de seismische trillingen kunnen verhogen naar een waarde die op grond van de magnitude van de beving mag worden verwacht. Het onderzoek naar aardbevingen in Zuid-Nederland richt zich meer op de seismische risico’s over langere periodes en de relatie tussen het optreden van aardbevingen en de geologie. Het onderzoek naar de paleoseismiciteit richt zich op prehistorische aardbevingen, dit onderzoek kan er in principe toe leiden dat de lijst van grote aardbevingen in Nederland kan worden uitgebreid over een periode van 50 000 jaar. De verbinding van de seismologie met de geologie richt zicht voor al op de
studie van actieve breuken in de ondergrond waarlangs aardbevingen kunnen ontstaan.
Beantwoording van de hoofdvraag

Hoe wordt een aardbeving veroorzaakt, gemeten en wat zijn de gevolgen ervan?

Een aardbeving kan door twee verschillende factoren veroorzaakt worden:

1. Natuurlijke factor.
Door het schuiven van tektonische platen langs of tegen elkaar ontstaan er trillingen in de aarde die tot een aardbeving kunnen leiden.

2. Menselijke factor.
Door boringen van mensen in de aarde (bijvoorbeeld voor gaswinning) kunnen trillingen ontstaan die leiden tot een plaatselijke aardbeving. Dit noemen we een geïnduceerde aardbeving.
Voor het meten van een aardbeving bestaan verschillende methodes:

1. Seismologische methode
Met behulp van een seismograaf worden de trilling die gevoeld worden in kaart gebracht, op het moment van de beving.

2. Met behulp van de schaal van Richter
De schaal van Richter is een schaal die opgesteld is om de kracht van een aardbeving te bepalen, aan de hand van wat de mens ervan merkt.

Als we het hebben over de gevolgen van aardbevingen moeten we een scheiding maken tussen bevingen op de continentale korst en bevingen op de oceanische korst.
De gevolgen van een aardbeving op de continentale korst zijn meetbaar met behulp van de schaal van Mercalli. Deze schaal geeft de hoogte van de schade aan die de aardbeving heeft toegebracht. Voor het bepalen van schade een gebouwen wordt gebruik gemaakt van de EMS, een schaal die gebaseerd is op de schaal van Mercalli.

De gevolgen van een beving op oceanische korst zijn ernstig als er een vloedgolf ontstaat die terechtkomt op een kust. Dan vindt er een grote ramp plaats.

Bronnen

Internet:

www.geofoon.nl (het landelijk informatiepunt voor vragen over bodemdaling en
aardbevingen in Nederland)

www.aardbevingen.nl

http://www.artis.nl/modules/e_aardbevingen_01.html

www.knmi.nl/onderzk/seismo/home_n/education/nederland/nederland.html

Krant:

Algemeen dagblad

Boeken:

Aardrijkskunde lesboek, Actieve Aarde
Aardrijkskunde basisboek, De Geo
De Kleine Bosatlas, Wolters-Noordhoff

spreekbeurt

 

20 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*Aardrijkskunde Aardbevingen
Aardplaten
Aarde
Aboriginals (Australië)
Biesbosch
Chinese Muur
Eskimo
Flora en Fauna van Antarctica
Heelal
Jungle
Jungle
Kometen en Meteorieten
Milieuvervuiling Curaçao
Mont Blanc
Noordzee
Rondreizen
Spratly Eilanden
Tropisch regenwoud
Vulkaan
Vulkanen
Weer
Weer

Beroepen
Advocaat
Apotheker
Architect
Boerderij (Boer)
Brandweer
Clowns
Dierenarts
Dierenarts
Dierenverzorger
Douane(smokkelen)
Goochelaar
IT'er
Interieurstyliste
Kinderopvang
Klussenier
Kok
Het Leger
Leraar
Loonwerker
Politie
Schoonheidsspecialiste
Stewardess
Tandarts
Tandarts
Timmerman
Uitvaartverzorger
Verpleging
Vertaalbureau

Dieren
Amerikaanse Stafford
Amerikaanse Zeearend
Apen
Apenheul
Bearded Collie
Beren
Bever
Bij
Bijen
Cavia
Cavia
Chinchilla
Degoe
Dierentuin
Dinosauriërs
Dolfijn
Dolfijnen
Duitse Herder
Dwerghamsters
Eekhoorn
Eenden
Emoe
Ezel
Fjordenpaard
Fret
Giraffe
Golden Retriever
Goudvis
Goudvis
Grijze Roodstaart Papegaai
Haaien
Hamerhaai
Dieren (vervolg)
Hamster
Hamsters
Herten
Honden
Ijsbeer
IJsberen
Inktvissen
Jack Russel
Kameleon
Kangoeroe
Katachtigen
Kat
Katten
Kikkers
Koe
Konijn
Konijnen
Krokodillen
Krokodillen
Lastdieren
Leeuw
Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje
Lynx
Lynxen
Mieren
Nertsen
Neushoorns
Olifant
Olifant (Kai Mook)
Orka
Paarden
Paarden
Paardenkliniek
Panda
Papegaaien
Pijlgifkikker
Pinguïns
Postduiven
Ratten en muizen
Regenworm
Schapen
Slakken
Spinnen
Stokstaartjes
Tijger
Toekan
Torenvalk
Uilen
Uilen
Zwijnen
Vlaamse Gaai
Vleermuizen
Vlinders
Vogelbekdier
Vogelspinnen
Vos
Walvis
Wandelende takken
Wespen
Wilde Konijn
Varkens
Wolf
Zebra
Zeehond
Zeehond
Zeepaardje
Zeeschildpad
Zeesterren
Zwarte weduwe
Eten en Drinken
Aardappel
Alcohol
Bier
Brood
Chocolade
Coca Cola
Drop
Frikadel
Frisdrank
IJs
Kaas
Kauwgom
Koffie
Koffie
Mosterd
Pinda
Snoep
Snoep
Suiker
Thee
Water
Zoethout
Zuivel

Feesten
Carnaval
Halloween
Halloween
De Kerstman
Koningsdag
Sinterklaas
Sinterklaas
Valentijnsdag
Vuurwerk

Geschiedenis
Apple
Auto
Auto
De 7 wereldwonderen
Dierentuin
Dinosauriërs
Eerste bewoners Nederland
Eerste Wereldoorlog
Ferrari
Fiets
Geld
Giethoorn
Glas
Heksen
Horloges
Hunebedden
Internet en televisie
Internet der dingen
Kastelen
Katten
Kinderarbeid
Kleding
Knikkeren
Mahadma Ghandi
Mode
Monster van Loch Ness
Motorfiets
Otzi de Gletsjermummie
Paspoort
Piramides
Piraten
Poep
Ruimtevaart
Slaven
Sluis bij Hengelo
Spyker(auto)
Steenbakkerij
Strips
Telefoon
Televisie
Theo van Gogh
Titanic
Toetanchamon
Trein
Trekker
Vikingen
Vuur
Vuurtoren
Watersnoodramp 1953
YouTube
Zwitsers zakmes
Gezondheid
ADHD
Aids
Albino
Alzheimer
Anorexia nervosa
Astma
Autisme
Baby's in het ziekenhuis
Beugel
Blindengeleidehonden
Donor
Doofheid
Dyslexie
Ebola
Epilepsie
Galstenen
Gebit
Gehandicapte kinderen
Gehandicapten
Gewicht
Hart- en vaatziekten
Hersenen
Kanker
Kanker
Kanker (werkstuk)
Kunstogen
Menselijk lichaam
Nierziekte
Oog
Ouder worden
Pest
Prematuur(te vroeg geboren)
Roken
Seksuele Voorlichting
Skelet
Slapen
Spijsvertering
Stem
Syndroom van Down
V.S.D
Virussen
Zonneziekte(EPP)
Zweten

Landen en Steden
Amerika
Amsterdam
Antarctica
Argentinië
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
China
Curaçao
Cyprus
Engeland
Frankrijk
Galápagos eilanden
Gran Canaria
Groot Brittannië
Indonesië
Italië
Italië
Japan
Kreta
Las Vegas
Las Vegas
Macau
Marokko
Monaco
Nederland
Nepal
New York
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oman
Oostenrijk
Overijssel
Paaseiland
Parijs
Portugal
Portugal
Rotterdam
Singapore
Spanje
Suriname
Terschelling
Tibet
Tilburg
Turkije
Vlieland
Zuid Afrika
Zwitserland
Bungalowparken Nederland
Personen / Personages
Adolf Hitler
Anne Frank
Barack Obama
Donald Duck
Francine Oomen
Justin Bieber
Koningin Juliana
Koningin Maxima
Mahatma Ghandi
Maradona
Martin Luther King
Max Verstappen
Nelson Mandela
Rembrandt
Rembrandt(2)
Steve Irwin
Vincent van Gogh
Walt Disney

Natuurkunde
Bliksem
Elektriciteit
School energiezuiniger maken
Vuur
Vuur
Windenergie
Windmolens
Zonne-energie

Overige
Alarmsysteem
Afvalverwerking
Autoproblemen
Baboesjka
Benzine
Bijgeloof
Bio-industrie
Bruggen
Cartridges
Circus Herman Renz
Cryptomunten
De Kameleon
De Kameleon(2)
Dierenmishandeling
Dijken
Doping in de sport
Drinkwater
Dromen
Drones
Drugs
Efteling
Elektrische Auto
Fulfillment
Games
Geld verdienen online
Geld besparen
Horoscopen
Iphone
Gevangenis
Goud
Hoe kom ik hoog in Google
Houthaard
Huren
Islam
Jeugdgevangenis
Kalk en kalkaanslag
De Kassa
Kerstpakketten
Kinderboekenweek
Kindermishandeling
Kindsoldaten
Kleding
Kleding bedrukken
Kleuren
Labyrint
Lenen
Lego
Lelijke Eend (Auto)
Liefde
Luchtballon
Luchtvervuiling
Make-up
Minecraft
Netflix
Make-up
Mode
Monstertrucks
De Optimist (Zeilboot)
Parfum
Printer
Pasadia Bibito Pin
Pesten
Piercings
Pokemon Go
Politiek
Racisme
Scheiden
Sim-Only
Skylanders
Smart Home
Stenen
Traplift
Tuinieren
Tv Box
Varkensboerderij
Vaststellingsovereenkomst
Vervoer
Vliegtuig
Vliegtuigen(werkstuk)
VPN
Verven
Wat is een webshop?
Wereldwinkel
Whatsapp
Zelfrijdende auto
Zomer
Muziek
Beethoven
Breakdance
Dansen
Dwarsfluit
Gitaar
Harmonieorkest
Hiphop
Keyboard
Orkest
Viool

1939 - 1945
Hitler
Anne Frank
Holocaust
Jehova’s Getuigen in WO2
Onderduiken
WO2
Tweede Wereldoorlog
Sporten
Ajax
Atletiek
Autoracen
AZ Alkmaar
Ballet
Basketbal
Bowlen
Dansen
Darten
Duiken
Duivensport
Elfstedentocht
FC Twente
Feyenoord
Formule 1
Handbal
Hockey
Judo
Klimmen
Majorette
Motorcross
Mountainbiken
Olympische Spelen
Paardrijles
Paardrijles en Verzorging
Poker
Postduiven
Rugby
SC Heerenveen
Schaatsen
Scouting
Scouting
Skaten
Skiën
Sportvissen
Tang Soo Do (vechtsport)
Tennis
Tour de France
Turnen
Turnen
Twirling
Voetbal
Yoga
Zeevissen

Spreekbeurt Engels
Earthquakes
Energy
Food

Organisaties
Amnesty International
Fair Trade
De Kindertelefoon
Kids Tegen Geweld
Organimal
Ronald McDonald Kinderfonds
Unicef
Sloppenwijken
Wereld Natuur Fonds
Zeehondencreche

Alle Spreekbeurtpakketen